Garantivillkor

Dessa garantivillkor gäller alla Airfi Oy:s (”Försäljare”) produkter (”Produkter” eller ”Produkt”) sålda till kunder (”Köpare”). Enbart skriftligt kan det avtalas annorlunda. Garantivillkoren komplementerar det skilda avtalet mellan avtalet (”Avtal”) mellan Försäljaren och Köparen. I händelse av konflikt mellan Avtalet och dessa garantivillkor gäller villkoren i detta avtal i stället för Avtalets garantivillkor.

Garantitid

Försäljaren ger tjugofyra (24) månaders garanti från och med Produktens leveransdatum. Försäljarens garanti omfattar säljarens försäkran om att Produkterna överensstämmer med Säljarens tillämpliga produktspecifikationer i normal handel, om inte annat avtalats skriftligen mellan Köparen och Försäljaren (”Produktspecifikationer”). Produktreparation eller utbyte av defekt Produkt förlänger inte garantiperioden för originalprodukten.

Produktfel

Till exempel anses fel i tillverkning och konstruktion och andra brister som påverkar användbarheten hos produkten som uppstår under garantiperioden vara produktfel. Säljaren ansvarar dock inte för felet om det är troligt att avvikelsen från produktens normala kvalitet eller användbarhet förorsakats av Köparen. Orsaken kan till exempel vara en olycka, en överträdelse av instruktionerna för installation, användning eller underhåll som ges till köparen eller annan felanvändning av produkten.

Granskning av produkt

Köparen ska omedelbart inspektera Produkterna vid mottagandet och meddela Försäljaren skriftligen om produkten skiljer sig från Produktspecifikationerna eller är defekta. Undantag eller defekter måste annonseras inom fjorton (14) dagar efter upptäckt eller efter när de borde ha detekterats. Klagomålet måste innehålla en komplett lista över produkter som Köparen anser vara defekta och detaljerade fotografier av bristerna. Produkten måste identifieras med en produktmodell och serienummer, informationen finns på typskylten.

Villkor för godkännande av garantianspråk

Innan Försäljaren, efter eget gottfinnande, accepterar garantianspråk, har Försäljaren rätt att inspektera de defekta produkterna och de faktiska användningsvillkoren där defekterna upptäcktes. Vid latenta fel ska säljaren skriftligen underrättas inom fjorton (14) dagar efter det att de upptäckts eller när de borde ha detekterats. Köparen bär bevisbörden att detta är ett latent misstag.

Säljaren är inte ansvarig för Produkten eller någon del av Produkten som är a) skadad i den transport som Försäljaren inte ansvarar för enligt leveransvillkoren; b) är skadad till följd av olycka efter leverans eller till följd av försumlighet eller felaktig lagring; c) produkten används i strid med anvisningarna för användning och underhåll eller på annat sätt olämpligt för sitt syfte, eller användningen av produkten fortsätter trots dålig prestandanivå; eller (d) är normalt slitage. Om Köparen inte överensstämmer med anvisningar nämda tidigare, anses Köparen ha avstått från alla sina krav avseende produkterna.

Ersättningsansvar

Säljaren ansvarar inte för några andra avgifter eller kostnader enligt garantin. Ersatt defekt produkt måste överlämnas och ägas av Försäljaren. Om produkterna skall returneras till Försäljaren förbehåller sig Försäljaren rätten att godkänna fraktkostnaden i förväg. Om produkten bevisas vara hel vid garantireparationen eller om felet inte omfattas av garantin, har säljaren rätt att kräva rimlig ersättning för felsökning, även om reparationen inte utförs.

För åsidosättande av garantin är de enda rättsmedel som är tillgängliga för Köparen och Försäljarens ansvar följande: (i) Återbetalar betalningssumman mot den defekta produkten; eller (ii) reparera produkten eller ersätta den defekta produkten med en ny Produkt.

Utöver garantierna i dessa Garantivillkor eller i Avtalet anses Säljaren inte ha gett några andra uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till kommersialisering eller användningssyfte. För tydlighetens skull anges att denna garanti inte gäller för eventuella fel eller skador som uppkommit till Köparen av produkten, eller för förlust eller skada på tredje part.

Om Produkten misstänks vara defekt eller skiljer sig från Produktspecifikationerna, även om felet inte har verifierats, är deras användning strängt förbjudet.

More than pure air